ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

I. Az általános felhasználási feltételek (továbbiakban: ÁFF) tartalma:

1. A jelen általános felhasználási feltételek kiterjednek a Tudta.hu (Tudta Partner 7 Kft.; székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 324. III. lház. 4. em. 17.; Cégjegyzékszám: 01-09-184552; képviseli: Dudescu Annamária Krisztina ügyvezető;) (továbbiakban: Üzemeltető vagy Szolgáltató) által nyújtott valamennyi szolgáltatásra (a továbbiakban: Szolgáltatás), rendezik a felek közötti szolgáltatási szerződés megkötésének rendjét, a nyújtott szolgáltatások és a szolgáltatási szerződés tartalmát, továbbá a szolgáltatási szerződés módosításának és megszűnésének eseteit.

Rendezik továbbá az üzemeltetett http://www.tudta.hu oldalainak használatát, valamint az összefüggő szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza, és a Tudta.hu, valamint a Szolgáltatás feliratkozott, regisztrált igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő Szerződés.

2. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Szolgáltatás igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.

Nem lehet Felhasználó az a természetes személy, aki 14. életévét nem töltötte be. A 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy kizárólag szülői hozzájárulással jogosult a felhasználói regisztrációra, illetve a weboldal használatára.

3. A regisztrációval létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésben hivatkozott, vagy a weboldal bármely részén elérhetővé tett egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési szabályzat, stb.) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

 

II. Az Üzemeltető/Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei:

1. A Szolgáltatás célja, hogy Szolgáltató és/vagy Partnerei olyan ajánlatokkal érjék el Felhasználót, ami Felhasználót érdekli, illetve érdekelheti. A folyamat rövid ismertetése:

Felhasználó feliratkozik, regisztrál az általa érdekesnek tartott tartalomra. Felhasználónak több érdeklődési köre is lehet. Felhasználó legtöbbször első feliratkozásakor Jelölt státuszba kerül. Ezen státuszában is bizonyos információkat elér a részére kialakított, felhasználónévvel és jelszóval védett felületén (továbbiakban: Online iroda), termékeket, szolgáltatásokat vehet igénybe. Amennyiben Jelölt-Felhasználó további adatokat ad meg saját magáról - mely adatszolgáltatás önkéntes. Szolgáltató cserébe további jogosultságokat, tartalmakat, esetenként kedvezményeket biztosíthat Tag-Felhasználónak. Tehát Jelöltnek definiáljuk azokat a feliratkozó Felhasználókat, akik a feliratkozáskor elkért alapadatokat adják meg a szolgáltatás eléréséért. Tagoknak definiáljuk azokat a Felhasználókat, akik önkéntes adatszolgáltatással további, a Szolgáltató által *-al jelölt adatokat is megadják Online irodájukban. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a folyamat részein vagy egészén változtasson. Fenti folyamat leírása egy minta folyamat.

2. A szolgáltatások továbbá: Elektronikus levelezési úton lekérhető tartalmak. Online iroda felületen keresztül elérhető tartalmak. Vásárlás, megrendelés nyújtása Szolgáltató érdekkörébe eső vagy nem eső termékek, szolgáltatások esetére. Valamint az ezzel összefüggésben felmerülő esetleges kiegészítő szolgáltatások biztosítása. A kiegészítő szolgáltatások leírása a jelen Szerződésben, illetve a Szolgáltatás keretén belül érhető el.

3. Az Üzemeltető a Felhasználónak – véletlenszerűen generált ideiglenes jelszóval ellátott – Online irodát biztosít, amelyhez kizárólag a Felhasználó férhet hozzá. Az ideiglenes jelszót a Felhasználó az Online irodájában meg tudja változtatni, akár többször is. Az Online irodában az Üzemeltető, informatikai rendszerének segítségével tartja nyílván a Felhasználó adatait és Felhasználónak a weboldal használatához szükséges egyéb, részére fontos információit.  Az Online iroda adatvesztésből eredő felelősségét az Üzemeltető kizárja.

4. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény(a továbbiakban: Elkertv.) 2.§ l) pontja alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

5. A Szolgáltatás csak feliratkozott, regisztrált Felhasználók számára érhető el. Egyes kiegészítő szolgáltatások ellenérték fejében vehetők igénybe. Az ellenérték kiegyenlítéséhez Felhasználó Szolgáltatótól független vállalkozás szolgáltatását is igénybe veheti, mely vállalkozás adatairól a Szolgáltató a Tudta.hu keretén belül, a szokásos kommunikációs csatornákon nyújt tájékoztatást.

6. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon saját és/vagy Partner hirdetését, saját és/vagy Partner szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 

III. Felhasználó hozzájárulásai és a Szolgáltatás igénybevételének feltétele:

1. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a feliratkozás. Bővített Szolgáltatás esetén a tagi regisztráció.

A feliratkozás eredményeképpen létrejön a Felhasználó Online irodája, melybe a feliratkozás során megadott e-mail címével (később ezt módosíthatja külön felhasználó névre, amitől az e-mail címe a rendszerben még megmarad) és a rendszer által küldött ideiglenes jelszóval (később ezt a jelszót módosíthatja) ezt követően azonnal be lehet lépni. Ez a feliratkozás lehetővé teszi, a Felhasználó által megadott e-mail címre érkező üzenetek fogadását, valamint az Online irodában a Jelölt jogosultságainak megfelelő menüpontok és az azokon a menüpontokon elérhető tartalmak elérését. Az adatbeviteli hibák javítása a feliratkozás során is és az Online irodában a létrehozását követően is lehetséges.

Bővített szolgáltatás igénylése esetén a regisztráció a regisztrációs ív (az Online irodában a Saját adataim menüpont) valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan e-mail címet választ, amely már létezik, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.

2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Általános Felhasználási Feltételek megszegése esetén Online irodája törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó szerződésszegése okán, vagy valamely hatóság utasítására törölte a felhasználói fiókot.

3.A Felhasználó a feliratkozással, regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám illetve állevélküldés céljára nem használja.

4. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációs eljárás és a weboldal használata során megadott adatokat az Üzemeltető rögzítse és tárolja az Adatkezelési szabályzatban előírt módon.

5. A Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a regisztráció során megadott adatokat és információkat felhasználva az Üzemeltető lényeges információval szolgálhat a felhasználók által használt szolgáltatásról, illetve egyéb szolgáltatásismertetőket küldhet, valamint megoszthatja partnereivel a szükséges adatokat, így az Üzemeltető esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy szolgáltatásához is felhasználásra kerülhetnek.

 

IV. Felhasználói magatartás kódex:

1. A Felhasználó a feliratkozás, regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatainak szolgáltatására. A Felhasználó köteles tartózkodni a többszöri regisztrálásától.

2. A Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, kommunikációtól, ami sérti más felhasználók jogait, az Üzemeltető jó hírnévhez való jogát.

3. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldalt az Üzemeltető szabályzataiban meghatározott módon és a jogszabályok betartása mellett használja. A Felhasználó köteles a weboldal működését a weboldalon található magyarázatok elolvasása mellett megismerni, illetve a weboldal működéséről kellő gondosság mellett tájékozódni.

4. A Felhasználó semmilyen módon nem jogosult az Üzemeltetőt, mint üzleti partnerét megjeleníteni, lógóját, arculatát felhasználni. Köteles kerülni annak látszatát is, hogy az Üzemeltető és közötte üzleti partneri viszony áll fenn.

5. A Felhasználó nem tanúsíthat olyan magatartást, ami a weboldal biztonságos működését veszélyeztetné. Köteles tartózkodni a weboldal visszafejtésétől, mások személyes adatinak kifürkészésétől.

6. Abban az esetben, ha a Felhasználó weboldalt üzemeltet és az Üzemeltető honlapjára bármilyen formában fel kívánja hívni a figyelmet, vagy ott az Üzemeltetőre vonatkozó megjelenést kíván elhelyezni (akár képi, akár írásbeli), akkor ehhez köteles az Üzemeltető írásos hozzájárulását kérni. Ennek hiányában az Üzemeltető megjelenítésére semmilyen formában nem jogosult.

7. A Felhasználó semmilyen módon nem keltheti magatartásával azt a látszatot, hogy az Üzemeltető vagy Partnerei nevében tesz ajánlatot.

8. A Felhasználó köteles az Üzemeltetővel együttműködni, részére minden, az Üzemeltető által kért tájékoztatást, adatot, dokumentumot megadni, ha az a weboldal működéséhez és a Felhasználó gondosabb kiszolgálásához szükséges.

9. A Felhasználó jogosult saját személyes adatainak módosítására, de kizárólag oly módon, hogy az ne sértse az ÁFF-ben rögzített szabályokat.

10. A Felhasználó jogosult az Online irodájában elérhető és az Üzemeltető által előre megszerkesztett ajánló leveleket saját felelősségére és nevében harmadik személyeknek megküldeni. A Felhasználó ezen ajánló leveleket kizárólag olyan személyeknek küldheti meg a saját nevében, akiknek az elektronikus levelezési címéhez legálisan jutott hozzá. Felhasználó tudatában van annak, hogy ezen ajánló levelek megküldésekor az informatikai rendszer bizonyos esetekben, mint feladót őt tünteti fel, amihez kifejezetten hozzájárul.

11. A Felhasználó a weboldalt kizárólag jóhiszeműen és a rendeltetésének megfelelően jogosult használni. A gondatlanságból eredően bekövetkezett szabálysértéseket az Üzemeltető ugyan úgy jogosult szankcionálni, mint ha az szándékos magatartásból következett volna be.

 

V. A Szolgáltatás rendeltetésszerű használata és az ÁFF megsértésének jogkövetkezményei:

1. Abban az esetben, ha Felhasználó a jelen ÁFF-et, vagy az Üzemeltető más egyéb szabályzatát akár szándékosan, akár gondatlanságból megsérti, akkor az Üzemeltetőnek jogában áll a sértő magatartást követően saját mérlegelési körében a Felhasználó határozott időre történő felhasználói felfüggesztésére vagy kizárására a weboldal használatából. Kizárás esetben az Üzemeltető jogosult a Felhasználó összes adatának törlésére, Online irodájának bezárására, ami egyben a már megszerzett esetleges előnyök elvesztését is jelenti egyben. Az Üzemeltető továbbá jogosult a sértő felhasználói magatartásból eredő érdeksérelmének reparálását követelni a Felhasználótól, illetve a kimutatott kárának megtérítésére kötelezni a Felhasználót. Az Üzemeltető jogos érdekeinek védelméből eredő eljárási- és egyéb felmerült költségeket (pl. ügyvédi költség, saját rezsiköltség, stb.) jogosult a sérelmet okozó Felhasználóra átterhelni, amelyet ez esetben köteles a Felhasználó megtéríteni.

2. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Felhasználó saját vagy más felhasználó magatartásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az adatvesztésből vagy a weboldal illegális feltöréséből, adatlopásból, adathalászásból eredő károkért. Erre vonatkozóan az Üzemeltető semmilyen reklamációt nem fogad el. A Felhasználó kizárólag saját felelősségére jogosult a weboldal használatára, illetve a weboldal biztonságos használatának érdekében köteles a weboldal működésének megismerésére és felhasználói szintű tudás elsajátítására.

3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. Tilos kéretlen üzenetek küldése, azaz olyan címzetteket meghívni a rendszer segítségével, akik ezt a Felhasználótól kérték, vagy részére tiltották. A Felhasználó leveleket kizárólag olyan személyeknek küldhet, akiknek az elektronikus levelezési címéhez legálisan jutott hozzá.

4. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé, vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

5. Szolgáltató megtilthatja felhasználó számára a weboldal használatát és törölheti regisztrációját, amennyiben a felhasználó akadályozza vagy veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működését, különösen, ha felhasználó tevékenysége, vagy elektronikus levele:

6. A Felhasználót terheli a teljes felelősség az Online irodájával összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, és/vagy a Szolgáltatás keretén belül gyaníthatóan jogsértő magatartást tanúsít, vagy bűncselekmény elkövetése történik, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat, beleértve magát az Online irodát is, előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

7. Az Online iroda és az ahhoz kapcsolódó jelszó titkosságának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni Online irodája bármilyen jogosulatlan felhasználásáról, vagy bármilyen egyéb, a biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató az adatok illetéktelen személyek tudomására jutásának megakadályozása érdekében a szükséges és rendelkezésére álló technikai megoldásokat alkalmazza, és nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy Online irodák a Felhasználók tudtával vagy tudta nélkül történő, illetéktelen használatából eredő károkért.

 

 

VI. Felelősség:

1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, információ- és/vagy adatvesztés, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

2. A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

5. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a levelezőrendszer vagy az Online iroda használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

6. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden, a Szerződés bármely okból történő megszűnéséből eredő kárért, különösen, ha a Felhasználó szerződésszegése vagy valamely hatóság utasítására törölte a postafiókot.

 

VII. Az Üzemeltető jogai:

1. Az Üzemeltető jogosult, a weboldal működésének teljes körű ellenőrzésére.

2. Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatását bármikor felfüggeszteni vagy megszűntetni akár minden előzetes figyelmeztetés nélkül is. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Tudta.hu bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse. A Szolgáltatás egészének megszüntesse esetben a jelen szerződés automatikusan megszűnik.

3. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációját – amennyiben úgy látja jónak – minden a Felhasználó részére küldött volna előzetes (vagy utólagos) indokolás nélkül törölni, ehhez a Felhasználó előzetes figyelmeztetésére sincs szükség.

4. Az Üzemeltető jogosult a weboldal megjelenítését, felépítését, arculatát (ide értendő az Online iroda is) minden előzetes értesítés nélkül megváltoztatni.

5. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációs adatainak vagy adatmódosításának ellenőrzésére.

6. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációs adatainak vagy adatmódosításának visszautasítására, amennyiben valószínűsíthető, hogy a megadott vagy módosított adatok – kiemelten az e-mail címre és telefonszámra – már korábban regisztrált más felhasználóhoz tartozhat. Az Üzemeltetőnek elegendő a valószínűsítés, bizonyítani vagy tényszerűen igazolnia nem szükséges a regisztráció vagy adatmódosítás visszautasítását.

7. Az Üzemeltető jogosult az üzemeltetés jogát engedményezni, átadni vagy eladni.

 

VIII. Egyéb rendelkezések:

1. A Felhasználó bármikor kérheti az Üzemeltetőtől a regisztrációjának törlését. Ez esetben az Üzemeltető köteles a Felhasználó regisztrációjának öt munkanapon belüli és minden a Felhasználó által megadott adat törlésére, arról Üzemeltető még anonim módon sem készíthet biztonsági tárolást. Az Üzemeltető már most felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy abban az esetben, ha kéri a regisztráció törlését, akkor ezzel a már megszerzett esetleges előnyei is törlésre kerülnek.

2. Az Üzemeltető jogosult a jelen ÁFF egyoldalú módosítására, és amennyiben az ÁFF új szolgáltatás bevezetése miatt bővülne, úgy az új szolgáltatásra vonatkozó kiegészítésére, jogosult módosítani továbbá annak érdekében, hogy a megfeleljen a vonatkozó jogszabályok esetleges változásainak. Az Üzemeltető a módosítást annak hatályba lépését megelőzően legkésőbb 30 nappal köteles weboldalán nyilvánosságra hozni és a Felhasználók számára megismerhetővé tenni. A módosítás során a Felhasználó köteles a módosítást elfogadnia vagy abban az esetben, ha nem fogadja el, akkor lehetőséget kell neki adni arra, hogy a Felhasználó regisztrációját törölhesse.

3. A Felhasználó regisztrációjának bármely módon történő törlése a jelen jogviszony azonnali hatályú megszűnését eredményezi, minden külön jognyilatkozat megtétele nélkül.

4. Üzemeltető nem felel semmi olyan hibáért, amely harmadik szolgáltató magatartásából, üzemzavarából következik be. Az Üzemeltető kifejezetten nem vállal felelősséget például az Internetes szolgáltató hibájáért, a közszolgáltatóknál bekövetkezett hibákért stb.

5. Üzemeltető vis maiornak minősít minden, előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan külső okot, eseményt vagy körülményt, amennyiben az lehetetlenné teszi a jelen szabályzatból fakadó valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után. Ilyen esemény különösen, a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány, sztrájk, stb., Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen szabályzatból fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen szabályzatban vállaltak felfüggesztődnek. A vis maior-ból eredő, vagy egyéb, a Szolgáltató irányításán kívül eső vagy előre nem látható események okán bekövetkező károk, ideértve, de nem kizárólagosan:

6. A Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁFF-et elolvasta, annak tartalmát megértette és minden pontját elfogadja a jelen ÁFF mellékletét képező Adatvédelmi szabályzattal együttesen. Jelen ÁFF elválaszthatatlan mellékletét képezi az Adatvédelmi szabályzat, amelynek megismerésére az Üzemeltető kötelezi a Felhasználót.

7. A weboldal és az azon megtalálható valamennyi tartalom az Üzemeltető illetve szerződéses partnere szellemi terméke, melynek mindennemű tartalma kizárólagosan csak a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel.

8. Felhasználó semmiféle jogosultságot nem szerez a szolgáltató vagy harmadik személy jogos tulajdonost illető vagyoni értékű jogára nézve, így többek közt know how-ra, szerzői jogra, egyéb ipari és kereskedelmi jogra, kereskedelmi névre, védjegyre, merchandise jogra, márkahasználatra, szabadalomra illetve a jelen ÁFF-ben nem megnevezett bármely jogosultságra az adott tulajdonos kifejezett engedélye nélkül.

9. Felhasználó a jelen ÁFF-ből erdő jogait Üzemeltetővel szemben jogosult érvényesíteni.

10. Az Üzemeltető által alkalmazott mindenkor hatályos ÁFF az Üzemeltető weboldaláról tölthető le.

11. A jelen ÁFF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.

 

IX. Panaszok kezelése:

A Felhasználó kifogásait, felhasználói panaszait írásban, az Üzemeltető székhelyére címzett postai levélben, továbbá az info@tudta.hu címre küldött elektronikus levélben közölheti, amelyet Üzemeltető köteles 8 munkanapon belül kivizsgálni és a vizsgálat eredményét panaszos Felhasználóval az általa megadott e-mail címére megküldve közölni, érdemben válaszolva a Felhasználó panaszára, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a szolgáltató és a felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a felhasználó számára:

 

X. Adatvédelem:

1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési szabályzat rendelkezik, mely közvetlenül elérhető az alábbi linkre kattintással: Adatkezelési szabályzat

 

XI. Záró rendelkezések

1. A regisztráció befejezéséhez a Felhasználó köteles a jelen ÁFF-t és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvasni, és tudomásul venni.

 

2. Az ÁFF a Szolgáltató által történt jóváhagyást követően, a Szolgáltató általi közzététellel (Weboldalon történő elhelyezéstől) hatályosul, és határozatlan időtartamra szól (visszavonásig vagy későbbi keletű ÁFF közzétételével veszti hatályát).

 

A Szolgáltató által alkalmazott mindenkor hatályos ÁSZF a Szolgáltató weboldaláról tölthető le.

 

A Szolgáltatás és a weboldal bármely jellegű használata kapcsán, annak minden vetülete tekintetében a magyar jog az irányadó.

 

A Felhasználó külön nyilatkozatai:

Jelen Általános Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: Budapest, 2014. február 16. napja.