ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

PREAMBULUM

 

A Tudta Partner7 Korlátolt Felelősségű Társaság, („Adatkezelő”), mint a Tudta.hu – a saját fejlesztésű, egyedi és komplex on-line marketingmegoldások – szolgáltatója, és ennek kapcsán, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri és szerződött partnerei számára is kötelező és elengedhetetlen feltételként elfogadtatja jelen jogi közlemény („Szabályzat”) rendelkezéseit.

 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen Szabályzat kibocsátásának célja, hogy biztosítsa az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvényben foglalt előírások és az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényesülését az alkalmazott eszközök, adatok szükség szerinti védelme útján.

 

A Szabályzat területi hatálya a www.tudta.hu oldal („Weboldal”) üzemeltetése körében történő adatkezelésre terjed ki, míg időbeli hatálya a felhasználó hozzájárulásának megadásától kezdődően addig áll fenn, míg a jelen Szabályzat alapján az adatkezelő a személyes adatokat nem törli, vagy a felhasználó a személyes adatainak törlését kifejezetten nem kéri az adatkezelőtől.

 

Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az Weboldalon megjelenő, megjelenítendő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a Weboldalról más honlapra át lehet térni vagy más honlapra való hivatkozásra vonatkozik.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a Weboldal Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

 

  1. I. FOGALMAK:

 

 

  1. II. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Neve: Tudta Partner7 Kft.

Székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 324. III. lház. 4. em. 17.

Cégjegyzékszám: 01-09-184552

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24827593-2-41

Kapcsolat: e-mail: info@tudta.hu; telefon: +3670/451 8708.

 

  1. III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal tényleges használatával, a használathoz szükséges regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

  1. IV. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS CÉLJA

 

A Weboldal szolgáltatásának igénybe vétele regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a Felhasználónak kötelező megadnia az Adatkezelő által kért, azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatait. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációs adatlapon további adatok megadását kérje az adatkérés céljának közlésével. Az Adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A regisztráció során kötelezően vagy nem kötelezően megadott adatok kezelésének célja:

1.  a Felhasználó azonosítása a Weboldal használata során,

2.  promóciós és direkt marketing eszközök közvetítése a Felhasználó felé

3. Weboldal fejlesztéséhez és működésének optimalizálásához szükséges statisztikai célú felhasználás,

4.  az adatok továbbítása a www.tudta.hu szolgáltatásaival, és továbbítása a www.tudta.hu   szolgáltatási körében szerződött Partnerek felé.

Az adatok a Felhasználó azonosítását, a kapcsolattartást, fogyasztói szokásainak megismerését és a Felhasználó fogyasztói jogainak érvényre jutását szolgálják. 

A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak, ami kizárólag a Felhasználó önkéntességén alapulhat. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésekre a jelen Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadóak. A további adatkezelések elsősorban a szolgáltatás nyújtásához, az adatkezelő működési köréhez kapcsolódnak. Ebben a körben az adatszolgáltatás önkéntes.

A www.tudta.hu weboldal egy interaktív Weboldal. A Weboldalon a Felhasználók vagy látogatók részére meghatározott termékeket és nem meghatározott termékek megismerését biztosítja és azok megvásárlására kedvezményes ajánlatokat tesz közzé, amellyel közvetítői szolgáltatást végez, valamint direktértékesítést. Ezen felül termékek megvásárlását és szolgáltatások igénybevételét biztosítja. A Weboldalon a Felhasználó továbbá saját, mások által meg nem ismerhető jelszóval védett on-line irodát hozhat létre. A Felhasználók a Weboldalt kizárólag a honlapról megismerhető szabályzatok és ismertetők alapján jogosultak használni, amelyről az adatkezelő a Weboldal felületén folyamatos tájékoztatást biztosít. A Weboldal nyújtotta szolgáltatás igénybevételét az általános felhasználási feltételek, vásárlási és fizetési tájékoztató és egyéb a Weboldalon feltüntetett szabályzatok leírása részletesen tartalmazza, amelyek onnan megismerhetőek.

Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait csak az előzőekben meghatározottak szerint kezeli. A Felhasználó jogosult a regisztrációja törlésére, melyet az Adatkezelő rendszere öt munkanapon belül végrehajt.

Amennyiben a Felhasználó és az Adatkezelő között olyan jogviszony jön létre, amely szükségessé teszi az adatok kezelését, az Adatkezelő mindaddig kezelheti a személyes adatokat, ameddig az adatkezelésre jogszabály felhatalmazást ad, vagy ameddig arra az esetleges igényérvényesítés érdekében szükség lehet.

A regisztráció, valamint a Weboldal megtekintése során rögzítésre kerülhet a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a Felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az Adatkezelő hat napon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

 

 

  1. V. FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSA, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

A Felhasználó a Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címre, postacímére vagy telefonszámon szóbeli közvetítéssel az Adatkezelő reklám, promóciós leírásokat, az Adatkezelő érdekkörébe tartozó kérdőíveket és egyéb hírlevelet küldjön (továbbiakban együttesen: anyagok). Az anyagok az Adatkezelővel szerződésben álló harmadik személyek anyagait, reklámjait, promócióit vagy egyéb, az Adatkezelő tevékenységével összefüggő leírásokat is tartalmazhatnak. A megküldött anyagok a direktmarketing körébe is tartozhatnak. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy részére az anyagok napi rendszerességgel, vagy akár naponta több alkalommal közvetítésre kerüljenek.

A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az Adatkezelő a Weboldal felületére történő belépésekor rögzítheti az ottani böngészéseit, amiből saját részére statisztikát készíthet. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő által rögzített fogyasztói szokásából vont statisztikai eredmény alapján célzott anyagok kerüljenek részére megküldésre, a személyes használata során a felhasználói Weboldal felületét az Adatkezelő a Felhasználó fogyasztói szokásainak felhasználásával jelenítse meg számára. A Felhasználó ezért kifejezetten hozzájárul és felhatalmazást ad az Adatkezelőnek ahhoz, hogy a Weboldalon történő felhasználói szokásának folyamatos értékelésének eredményeképpen címzett reklámokat, egyéb közléseket küldjön vagy közvetítsen közvetett vagy közvetlen módon, akár a direkt marketing eszközökkel.

Felhasználó kifejezetten hozzájárul továbbá, hogy az általa megadott és az Adatkezelő által rögzített adatokat és információkat a szolgáltatás során gyűjtött adatokkal egyesítve az Adatkezelő esetleges későbbi, egyéb termékéhez vagy szolgáltatásához is felhasználásra kerülhessen.

A Weboldal üzemeltetője Weboldalán teszi közzé a kötelezően és a nem kötelezően megadott adatok körét, amelynek felhasználása nem lehet ellentétes a Weboldalon közzétett szabályzatokkal és egyéb adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokkal. A Felhasználónak az Üzemeltető biztosítja, hogy e-mail címére, postacímére küldött levelek további küldését megtiltsa, vagy a telefonon történő megkeresést kizárja.

A Felhasználó az oldalt kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el vagy akár szándékosan vagy akár gondatlanságból a Weboldal bármely szabályzatát megszegte. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó adatai a Felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a Felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy cselekményével, kommunikációjával más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden Felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy etnikai kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. A Felhasználó jogszabályba ütköző magatartást fejt ki, ha más felhasználó személyes adatait kifürkészi, vagy annak kifürkészését megkísérli. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A Felhasználó nem tanúsíthat olyan kommunikációt/magatartást, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat. A Felhasználó nem valósíthat meg olyan magatartást, amely kéretlen reklámlevelek (spam) küldését eredményezi. A Felhasználó köteles tartózkodni olyan elektronikus levelek küldésétől, amelyek akár méretük, akár tartalmuk, akár csatolmányuk okán alkalmas lehet arra, hogy az Adatkezelőnek kárt okozzon, vagy tevékenységét bármely módon hátráltassa, vagy az Adatkezelő vagy partnerei jó hírnevét csorbítsa.

Minden Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Adatkezelő vagy vele szerződésben álló harmadik személy érdekeit sérti. A Felhasználó köteles tartózkodni a Weboldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Adatkezelő üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak, adatainak a megszerzésére vagy annak felhasználására irányul. A Felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely a Weboldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul.

A Felhasználó köteles gondoskodni a saját maga által generált és csak számára ismert és értéket képviselő adatok biztonságáról. Amennyiben a Felhasználó ezen kötelezettségét megszegi és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Adatkezelővel vagy annak bármely partnerével szemben a Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesíthet.

A Felhasználó köteles az Adatkezelőnek bejelenteni, ha gyanú merül fel benn, hogy személyes adataival bárki visszaél a Weboldal használata során. Az Adatkezelő a visszásságot a bejelentéstől számított harminc napon belül belső vizsgálat lefolytatásával kivizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót elektronikus levélben értesíti és visszaélés gyanúja esetén megteszi a szükséges jogi lépéseket, illetve ha képes, akkor a visszásságot azonnal saját hatáskörén belül megszűnteti.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Erre tekintettel amennyiben a Felhasználó kéri, az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó és az Adatkezelő által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó kérheti továbbá az adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben Felhasználó bármely jogát visszaélésszerűen kívánja használni, Adatkezelő jogosult a joggyakorlást megtagadni, illetve korlátozni.

Az Adatkezelő kizárja felelősséget a Felhasználó által az Adatkezelő vagy szerződött partnere felé közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó érdekkörére visszavezethető mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár vagy jogsérelem, illetve egyéb hátrányos következmény vonatkozásában.

 

  1. VI. ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE

 

Az Adatkezelő vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága és a személyes adatok védelmének érdekében. Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, így személyes adatainak törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a Felhasználót.

Az Adatkezelő a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a jelen Szabályzatot vagy akár más szabályzatát sértő Felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje és a már megszerzett kedvezményeit ezzel együttesen elvegye.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Felhasználó a jelen Szabályzat elfogadásával megadott adatkezelésekhez és anyagok megküldésének hozzájárulását bármikor visszavonja, vagy ismételten megadja.

A személyes adatok egyéb célokra történő felhasználására az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett és aktív magatartást igénylő hozzájárulásával válik jogosulttá.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe saját felelősségére. Az Adatkezelő az adatfeldolgozóért felelősséget vállal.

Az Adatkezelő a Felhasználó regisztrációjának törlését követően köteles 30 napon belül a Felhasználó személyes adatainak törlésére.

 

  1. VII. A SZABÁLYZAT EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA, JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS PANASZKEZELÉS

 

A jelen Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt az Adatkezelő a Felhasználó előzetes értesítése mellett egyoldalúan és adott esetben a Felhasználó hátrányára módosíthatja, amennyiben ez jogszabály módosítás, üzletpolitikai érdek vagy szerződéses kötelezettség szükségessé teszi.. A módosításról az Adatkezelő a Felhasználókat tájékoztatja, a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően (minimum nyolc naptári nap), oly időben történik, hogy a Felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről. A módosításra való figyelmeztetést a Weboldal nyitófelületén teszi közzé az Adatkezelő, a módosítás hatálybalépését megelőzően minimum nyolc nappal korábban.

A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. A szolgáltatás további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenően ismételt beleegyezésük, illetve hozzájárulásuk kikérésére nincs szükség.

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

Az adatkezelést érintő panasszal a joghatósággal és illetékességgel rendelkező magyar bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) egyaránt lehet élni.

 

Lezárva Budapesten, 2014. február hó 16. nap.

 

* * *